همکاری با سیمان سپاهان

همکاری با سیمان سپاهان شامل انجام تعمیرات اساسی کارخانه ساخت و نوسازی و نصب تجهیزات فرسوده در کارگاه ٢۵ سیمان سپاهان و همچنین تامین نیرو متخصص و فنی کارخانه از جمله تراشکار / جوش کار / مونتاژ کار / برش کار/ تکنسین تعمیرات در قالب قرارداد سالانه از سال ١٣٩٩

اورهال کارخانه سیمان سپاهان